Speleologie? Speleokomedie?...Všechno!

Jarní tání 2006

12.09.2008 09:39

 29.3.2006 (středa).SLOUPSKO
 Autor začal pozorování v 8.00 ve Sloupu. Před Sloupskými jeskyněmi jezero, voda přitéká, pod mostkem ke hřišti 15cm mezera. Od hrany, kde voda přetéká do žlebu zbývá asi 120cm. V propástce 3. vchodu je vodopád, přitékající od Starých skal, voda nese větve a smetí, hladina 15cm pod mříží.

            9.30 hod. Voda před jeskyněmi stoupá rychlostí asi 15cm/hod, voda v propástce rychlostí 90-110cm/hod. je poměrně teplo, opět začíná pršet.

            13.00 hod voda přetekla do žlebu, čelo povodně se pohybuje rychlostí asi 500m/hod a postupně přetéká přes silnici, zaplavuje dvůr a zahradu samoty a v zadní části pod strání se pohybuje směrem k Sloupským Vintokům. Hladina vody v propástce 3. vchodu se vyrovnala s hladinou u Hřebenáče a začíná zaplňovat levý, menší závrt.

            14.00 Voda začala vtékat do Sloupských Vintoků, poté pod mostkem, který se záhy ucpal. Odpoledne pak tekla spíše přes silnice směrem k prop U obrázku, kde byla kolem 17.00hod. Dle stop nalezených druhého dne čelo povodně dorazilo v plné síle jen k jeskyni Urbanica a prop. Vinšulka. menší tok se valil ještě po silnici, ale asi velmi krátce, protože nebyl vůbec odtátý sníh. Po nabrání přítoků, zejména od Pekla voda takto dotekla pouze pod Koňský spád.Byl proveden kontrolní sestup do Vintockého koridoru (viz samostatná zpráva).

 

            HOLŠTEJNSKO

            10.00 hod. Bílá voda přetéká do Staré Rasovny, Ledové chodby a Trativodné a je na úrovni 180cm pod tur značkou, po poloostrově se dá přejít až k ponoru. Bližší pozorování zde průběžně prováděla Plánivská skupina.

 

            OSTROVSKO

            11.00hod. Voda přetéká od úterý dopoledne přes silnice a propadá se v celém Vintockém systému vč. Šachty průvanů. Rogendorf teče přes louku, vlastní ponor a silnici, potok Hložek se klasicky rozlévá po louce a tvoří jezero na druhé straně silnice, poté se vpustí přidává k Rogendorfu.

            18.00 došlo k zalití celé Vintocké ponorové soustavy. Začalo přelévání vod do Ostrovského žlebu.

            20.00 Voda se dostala až 150m před Přepažení v Ostrovském žlebu, voda odtekla zpět do podzemí k ránu, protože v úrovni hladiny byl narostlý hladinový led (Šachta průvanů).

           

            30.3.2006 (čtvrtek).  

            OSTROVSKO         

            V noci bylo jasno, teplota klesla pod bod mrazu, čtvrtek začal výjimečně jasným a slunečným počasím. 9.30 hod Ponory Ostrovské vintoky se od včerejšího zahlcení opět uvolnily a berou vodu, Rogendorf stále přetéká. Odpoledne kolem 17.00 vody mírně ubylo.

            MACOCHA

            Ve středu zaplavení cca 2m nad plató, dnes voda klesla asi 1m, trčí horní madlo zábradlí na platu. Silný přítok z Červíkových jeskyní a Jalového koryta.

            PUNKVA A PUSTÝ ŽLEB

            Voda obtéká malé propadání Punkvy. Jez stavidla pod Punkevními jeskyněmi je téměř vyrovnán. Strojovna lanovky je zaplavena spodní vodou, protože voda žlebem ještě netekla. Souvislost je zřejmě s vývěrem ze sutě pod Zobany. Tento vývěr byl poprvé pozorován loni při jarním tání, voda vytéká zakalená, asi 40-50l/s. Vytékání začalo ve středu cca 18.30hod.

            Salmova studánka je velmi aktivní, voda vytála koryto v ledu na silnici a dotekla až k Čertově brance, kde udělala jezírko.

Velmi zajímavý je pramen, který jsem ještě nikdy nepozoroval. Začal téct pravděpodobně ve čtvrtek dopoledne asi 9.00, protože po 50m toku ještě nabyl ani rozpuštěný sníh. Pramen vytékal v pravé žlebové stráni mezi skálou a suti 15m vpravo od j. Čertova kazatelna 0,5m nad úrovní silnice. Kapacita 5 l/s. Je možné, že sem dorazilo čelo toku od pekla, i když za zákrutem voda netekla (na opačné straně meandru). Je možné, že od Pekla, respektive od ponorů pod Velkým psem, kam potok Pekla dotékal teče v suťových výplních ve dně žlebu. Nebo se jedná o samostatný pramen.

Peklo bylo aktivní, na stupni vydatný vodopád, voda se částečně vytrácela pod jeskyněmi Pekla, částečně dotékala, zejména včera až pod Velkého psa. Od těchto míst byl žleb značně přeorán, nejvíc od Urbanice proti toku, kde dorazila včerejší povodeň ze Sloupu.

Vavřinecký potok aktivní, dotéká až k ponorům U žida, kde je jezero. Voda se příliš nevytrácí, má tendenci téci dále. Žlíbek od Suchdola je ještě suchý. Pod Novoroční bylo jezero, část vod bral vrt. Horní velkoprůměrový vrt vodu bral včera, dnes jen závrtek v louce.

 

SLOUPSKO

Pozorování zakončeno opět ve Sloupu. V 16.00 voda na úrovni těsně před přetečením, vzhledem k teplému počasí a slunečnu začíná zvolna přetékat. Sloupské Vintoky odplaveno asi 3-4 kubíky zeminy ze vstupní části za skružemi. Vintocký koridor bez průvanu, louky před Vintoky pod sněhem kromě vytátého povodňového koryta.

Nové propady. Ve Sloupsku nové dva propady, jeden v zahradě samoty v místě, kde se propadl loni. Nyní je větší o prům. asi 2m, hloubky 100-30cm. 3těrkové výplně, převážně drobný kulm. Další propad před propástkou 3. vchodu, mezi sloupy VN č.126-127 na úrovni hranice sněhu a povodňového koryta. Průměr propadu asi 70cm, hloubka 1m. Výplně pouze hlína a jíly. Propástka třetího vchodu mírný pokles v souladu s hladinou u Sloupu. Levý závrt zaplněný, pravý neustále prázdný, včera odpoledne do něj chvíli natékala voda. Vzhledem k tenké suťové přepážce je to také zajímavý úkaz.

Zapsal Franci Musil.

           

            1.4.2006 (sobota).

            PUSTÝ ŽLEB:

            Autor měl možnost odcestovat do krasu až v sobotu po poledni, takže akce se smrskla pouze na Pustý žleb a Sloupsko. Hlavní kulminační vlna proběhla v pátek odpoledne kolem 18-19.hod ve Sloupě. Na Punkevních jeskyních se vlna objevila až kolem 22. hod, kdy tekla vstupními vraty přes správní budovou o výši 1m. Zajímavé je podle dochovaných stop, že v Pustém žlebu opět dosáhla hl. vlna jen zhruba Koňského spádu, velmi krátce a v úzkém korytu potom dotekla až do Punkvy, notně vyživovaná bočními přítoky. Jinak by asi nedotekla. V sobotu odpoledne to připadalo, jakoby na Punkevní tekla voda pouze ze Salmovy studánky.

            Na Punkvě voda klesla od kulminace asi o metr, což bylo vidět na obtoku Malého propadání. Vyvěračka pod Zobany fungovala stejně intenzivně, zhruba stejně vytékala (asi 5 l/s) Salmova studánka. Pod Čertovou Brankou bylo jezero. Asi 150m výše byl v levé straně žlebu další jezero s nepatrným ponorem.

Dále proti proudu voda vytékala stále z nového pramene vpravo od Čertovy kazatelny. Podíval jsem se na vrstvení vápenců a zjistil, že pokud voda teče po vrstevních plochách, musí nutně pocházet z hloubi Koňského spádu, nikoliv z protilehlé strany meandru. Pozn.: Pavel Glozar udával po povodni v srpnu 1970 rovněž neznámý vývěr pod j. Řečiště (nový vchod, ani amatérku nikdo neznal). Místo nespecifikoval. Ústní sdělení.

 

            Na opačné straně šíje meandru Koňského spádu nebyl žádný ponor, voda se z Pekla ztrácela až v oblasti j. Sedmnáctky. Žlíbek Peklo byl již téměř bez vody, voda se vsakovala pod skalami, částečně přitékala z tajícího sněhu proti proudu. Jezero v závrtku pod skalkou u propasti Vinšulka, další jezero v prop. U žida. Voda z Vavřineckého potoka tekla zhruba pod Dolní Suchdolskou j.

            Pod prop. U obrázku nový propad v místech horního vrtu. Tento byl kdysi zavezen, voda označila přesně místo asi metrovým závrtkem, voda se zde částečně propadala. Deprese naproti se vůbec neaktivovala. Vintoky Sloupské. Vchod zanesen splaveným smetím, vedle skruží opět 2m hluboká jáma. Skruže zatím drží.

            Vintocký koridor. Dle účastníků sobotního sestupu zaplaven vstup do Koridoru, voda sahala k cca 396,5 m.n.m.. Dle stop v pátek odpoledne. V době sestupu voda valila 2m vysoko, 75cm pod stropem. V plném profilu Koridoru.

            Propástka 3. vchodu. Voda již klesla a během soboty klesla velmi náhle, asi 4m za hodinu (T. Mokrý – ústní sdělení). Před Sloupskými jeskyněmi už hasiči omývali chodníky, voda klesla na úroveň prostřední příčky v mostě.

            Nové propady. Po povodni se objevili nové propady směrem k silnici pod Propástkou. Největší má prům. asi 200cm, hloubku 20cm. Směrem k propadu ze čtvrtka jsou dva menší o prům 30 a 90cm, hloubky kolem 1m. Čtvrteční propad se prohloubil na 1,5m .

 

 

            Neděle 2.4.2006.

            Voda v celém krasu opadla ve větší míře, kolem poledne tekla od Rogendorfu stružka k Ostrovským Vintokům. V pátek v době kulminace ani nepřetekla Vintoky. V Ostrovském žlebu žádné změny, v Macoše podstatný úbytek, rovněž na Punkvě. Po páteční povodni ani známka, pramen pod Zobany neteče. Salmova studánka zatím vydatně funguje, voda se ale ztrácí před Bartelánovou jeskyní. Voda z nového pramenu vpravo od Kazatelny neteče, drobná vodoteč vytéká z jezírka na opačné straně silnice. V Pekle sucho, Vavřinecký potok teče stále stejně pod Dolní Suchdolskou j.

            Ve Sloupě provedená dokumentace propadů, díval jsem se ještě v zadní části pod j. Panská horka, respektive mezi samotou U Kallů aj. Panská horka, kde jsou tři propady o průměru cca 100-150cm, avšak hloubky do 10-15cm. Zajímavé je, že drží stejnou linii spolu s výše uvedenými propady. Potřeba to zmapovat. Nejvýraznější je 4. propad před jeskyní Sloupské Vintoky, odkud by relativně voda mohla natékat do Středního patra Vintockého koridoru. Není bližší místo. Ve sloupu vody ubylo o 40-60cm, je průchozí cesta od jeskyní ke 3. propástce, Vchod do Sloupských j. stále zaplavený.

            Zde pozorování a zápis ukončeno v 18.00 hod. Zapsal Musil Franci.