Speleologie? Speleokomedie?...Všechno!

Liščí jeskyně, objev v ch. Furt pryč, květen 2009

04.05.2009 10:44

Objevy v chodbě Furt pryč.

V jeskyni Liščí v ponorné soustavě Ostrovských Vintok zahájila ZO 6-16 TARTAROS práce po zimní ochranné sezóně zimoviště netopýrů na jarní svátek 1.5.2009. Hned na první akci došlo k zajímavému objevu malého dómku v chodbě Furt pryč.

Historie průzkumů této chodby: 22.9.2006 byly zahájeny práce, akci předcházelo ještě zmapování jeskyně, její vynesení na povrch a následné virgulové pokusy na povrchu. V JZ pokračování Domu sexu se jevila soustava několika menších prostor. Původně zde byla odbočka asi 1m, vysvahovaná směrem do Dóm sexu.

Chodba nad dómem měla vejcovitý tvar typického tlakového kanálu velikosti cca 60x80cm a z původního směru V-Z uhýbala k ZJZ. Celá vyplněná sedimenty, pod stropem cca 15cm téměř holocenní sediment, šedé, místy rezavé jíly, nesourodé, neurčitě vrstvené. Pod nimi jsou starší písčité sedimenty, které jsou výrazně prosintrované, o hloubce 20cm. Výška kolísá. Dno jsou pleistocénní sedimenty poměrně písčité, bez výrazných vrstev.

Další postup byl učiněn 11.7.2008 objeven malý úsek asi pětimetrové chodby, načež se hlavní pokračování stočilo definitivně k JJZ. Chodba má horizontální charakter, je celá zasedimentovaná, má gotický tvar a šířku 70-100cm. Tento směr i tvar drží v celém průběhu, během akce bylo postoupeno o 7 metrů na celkovou délku 12m JJZ směrem. Chodba je ucpaná říčními sedimenty, měkkými drobami hrubých neopracovaných tvarů, písky a jíly. Zajímavá je 5cm tlustá vrstva s okrovými a červenavými úlomky a valounky křemene po celé délce průkopu. (Výňatky ze starších exkurzních zpráv). Chodba byla nazvána Furt pryč.

O jeskyňářském víkendu skupiny došlo k dalšímu objevu zde. Vzhledem k obtížnému transportu materiálu bylo přistoupeno k hydrotěžbě. Protože sedimenty byly tvrdé, bylo nutné je nakypřit, vodní médium sloužilo pouze k transportu. V průkopy byly zachovány zajímavé sedimentační profily, materiál ukládán v dómu sexu. Je zajímavé, že vody tudy odtéká stále.

Popis objevených prostor: Všechny zaměřené chodby objevu mají délku 23m, celkem změřeno polygonu 67m, koncové místo je 28m JJZ směrem od ústí celé chodby, to jsou postupy od r. 2006. Chodba Furt pryč drží směr cca 190-195° k JJZ a je uložena 3-4 m paralelně k V nad centrální tektonikou dómu Sexu. Objev se sestává z dómu na jediné chodbě. Stropní kulisy jsou ponořeny do sedimentu a tak nabývá dojem členitosti prostory. Hlavní prostora je založena na puklině V-Z s výraznou krápníkovou výzdobou, tektonika je patrná méně. K východu se rozdvojuje do dvou chodbiček, naopak k Západu se podstatně zvedá do pravděpodobného přítokového komínu. Celý dóm byl vyklizen podzemním závrtem hlubokým asi 3m. Nejnižší místo tvoří horizontální chodbička 1,5m dlouhou se stejně hlubokou propástkou a nevýrazným průvanem. Propástka je spíše charakteru trativodu v hlíně, zpevněné sintrem a deskami o průměru 50cm.

V dómu zatím nebylo naraženo na typické velmi staré sedimenty přístupové části. S nejvyšší pravděpodobností byly deponovány do tušeného nižšího patra. Dóm je uložen od původního směru mírně vpravo dole. Za dómem pokračuje chodba původním JJZ směrem asi 7m. na konci je další propad, kde jsou ještě patrné kulmské valouny a říční sediment. Zde je konec velmi členitý, v přímém směru JJZ pokračuje nenápadnou puklinou, která je vyplněná částečně brekciemi. Vyznačuje se také vyšším puklinovým komínkem a chodbičkou výše uloženou na samé hranici průleznosti směrem zpět ke vchodu. Vpravo je zasedimentovaná a zasintrovaná širší chodba asi 2m. Propadlina je hluboká něco přes metr, rozměrů 1,5x2,5m. Nad ní je další 2m chodba k Z, rozdělená stropní kulisou. Propad i podzemní závrt mají pravděpodobně souvislost.

Profil sedimentů v chodbě do objevů: V Průkopu jsme zachovali profil sedimenty. Fluviální sediment si odebral J. Kadlec a předběžně určil stáří do 800 tis. Let. Z laického pohledu se jedná o sedimenty komínové cca 10-20cm v místech původně volných trativodů. Jinak jsou pukliny do stropu vyplněny tvrdými jíly a okry. Pomyslně 10-20cm od stropu je sintrová deska nejmladší, vzniklá po deponování starších sedimentů v místech příčných poruch. Pod deskou jen místy prvních 10cm je štěrková vrstva drobných valounků do 1cm, která obsahuje kulmy, křemen a rudé a černé hrudky. Dalších 50-60cm jsou tvrdé světlé až šedé jeskyní hlíny. Jsou jíly velmi jemně vrstvené tvrdé a loupou se po kostkách. Směrem do dutin v příčných poruchách jsou praskliny a odtrhy vyplněné jinou barvou sedimentu. V profilu jsou úlomky a fragmenty dalších velmi zvětralých sintrových desek do 3-5cm tloušťky.

V hloubce asi 80-100cm je poměrně kompaktní sintrová deska a pod ní jsou výrazně okrově barevné sedimenty podobné tuhé konzistence jako předchozí. Obě vrstvy neobsahují kulmy a pravděpodobně ani větší podíl písku. Od 1-1,2m níže je vrstva kulmů a ostrých, vyčištěných písků. Kulmy jsou typicky ostrovské, měkké a světlé, ledabyle uložené. Velikostně většinou kolem 5-10cm místy až do průměru až 15cm a poměrně dobře opracované. V celém profilu prakticky nejsou valouny vápenců vilémovických, ani křtinských. Níže nebylo sondováno.

Profil sedimenty v druhém propadu. Na konci jeskyně byl zkušebně obnažen profil sedimentu, jemuž částečně pomohla příroda. Volná vrstva ve smyslu jeskyních výplní je objevená chodba na konci, sintrová deska zde není, nebo byla prolomena a odplavena. Následují měkké komínové  sedimenty asi 50cm. Chybí zde další vrstvy, profily jemných štěrčíků, hutné šedé a okrové sedimenty vč. sintrových desek. Následuje popsaná vrstva štěrků, výškově ve stejné úrovni jako v předchozím profilu.

Perspektivy: Zatím byly učiněny první kroky, jako je mapová a speleologická dokumentace. Protože se jedná o zatím malé prostory s krápníkovou výzdobou a podlahovými sintry podél stěn, byly vyznačeny trasy páskou za kterou se nebude nikdo pohybovat. Ve stropě je množství brček a v puklinách i excentritů. Toto jsme dořešili průkopem skrze hlavní dóm, ve kterém se muselo nejprve slézt na dno podzemního závrtu a poté zpět do původní chodby. V objevech je několik perspektivních míst dalšího postupu, zejména v podzemním závrtě rozšířením téměř průlezného trativodu. Na konci JJZ směrem je možno pokračovat v hlavní puklině, je možné úzké místo obejít pravou zasintrovanou chodbou podkopáním sintrové kupy, která leží na poměrně kyprém sedimentu. Profil štěrků naznačuje další horizontální průběh jeskyně..

Zapsal 4.5.2009 franci musil.

fotogalerie je umístěná na Rajčeti: