Speleologie? Speleokomedie?...Všechno!

Šachta průvanů v r. 2005

15.09.2008 20:07

Po prudkém jarním tání sněhu v dubnu 2005 (zpráva o povodni 2005) se propadla jižní strana u skalního výchozu bývalé Nové Šachty průvanů. Do Staré šachty, která dnes tvoří mírnou sníženinu v úpatí stráně tehdy natékala voda z povodně a ta byla vidět v čerstvém propadu Nové šachty, jak přitéká z tohoto směru a propadá se při Z stěně propadu. V červnu se stav stabilizoval na cca 1,8-2m hloubky, a 50x50-70 cm profilu. Ze dna vyrážel velmi citelný průvan. Po dohodě s příslušnými orgány byla povolena mimořádná  pokusná otvírka – sondáž za účelem zjištění stavu a zamezení dalšímu řícení stěn. Propad by se pak musel zajistit.

            Skupina provádějící práce nejprve částečně očistila okraj propadu od volných balvanů, listí a větví. Poté přistoupila k čištění stěn, za účelem lepšího transportu byly instalovány lyžiny a pochozí lešení nad ústí propadu. K dnešnímu dni bylo odtěženo asi 200 kbelíků zeminy.

            Zjištěné poznatky: Z Nové šachty vybíhá téměř jižním směrem (165°) výrazná puklina, která je opracovaná proudící vodou. Vede přímo do středu sníženiny, v její SZ stěně údajně ležela Stará Šachta průvanů. Nejnižší místo při propadu bylo cca 2-2,5m od středu Nové šachty, kde se také ztrácela voda a nyní jde i silný průvan. Odtud puklina strmě stoupá směrem ke Staré šachtě v šířce kolem 60-ti cm. Zde ve stropě velmi labilní zával. Stěny jsou pokryty mastnou, černou hmotou, pravděpodobně pozůstatek trhacích prací v době otvírky Staré šachty. Materiál se sestával s ostrohranných sutí, blokové suti a zvětralin, vše promíšeno kvalitním humusem z pole a dešťových splachů. Byly zde také nalezeny zbytky drátů od rozbušek (růžové), zbytky oranžových (okrových?) vojenských dýmovnic a domácí odpad i zajímavé sklovité strusky aj. Věkově to odpovídá spíše materiálu Staré šachty. Délka měřeného polygonu v jeskyni je 5,5m, v půdorysu 4m. Průměrná výška zatím vyklizené části je 1,3m. materiál je odsýpán do sníženiny Staré šachty.

            Perspektivy: Z neznámých důvodu pracovní skupina vyklízela vzestupnou chodbu pod Starou šachtu a téměř pod ní pokračuje dolů. Naprosto ignoruje příčnou V-Z poruchu, která pravděpodobně zapříčinila propad (nejnižší místo), ve které se ztrácela voda, jsou zde proprané sedimenty a jde intenzivní průvan. Místo leží uprostřed mezi oběma bývalými šachtami. Bude asi nejdůležitější pozvat pamětníky prací na Nové šachtě na toto pracoviště, zda byla tato část již kopána a poté se sesula i s šachtou a voda odtékala do bývalé šachty, nebo bylo toto místo minuto a v podstatě se jedná o vstup do naprosto neznámých trativodů.